Menu
Diferenciace a individualizace

21. 10. 2021 16:00 – 17:30 více zde

► Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity vám přináší pátý webinář z cyklu Vzdělávací rozhledy, který se uskuteční v úterý 21. října 2021 v 16:00 a bude zdarma dostupný prostřednictvím přímého přenosu na Facebooku.
► Vzdělávací rozhledy je nový stálý cyklus webinářů, který bude nabízet pohledy odborníků na některé aktuální otázky spojené s pedagogikou a se školstvím.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxWebinář je určen současným a budoucím pedagogům, ale také i dalším zájemcům o problematiku výuky a vzdělávání nerodilých mluvčích v českém prostředí. Výuka je koncipovaná interdisciplinárně; propojuje teoretické poznatky se zkušenostmi z praxe.

Slouží jako vstup do tématu vzdělávání cizinců, pozvolna na něj navazuje prezenční seminář o několika blocích, který má za cíl seznámit účastníky se specifickou oblastí vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem (dále jen OMJ). Představí základní principy verbální a neverbální komunikace s žákem s OMJ, jeho postavení v české společnosti a českém vzdělávacím systému, i nejdůležitější zásady edukace jazykově a kulturně heterogenních kolektivů.

Zvláštní zřetel bude kladen na jazykové vzdělávání žáků s OMJ (přesahující rámec školní výuky českého jazyka a jazykových kurzů), včetně zprostředkování dalších studijních materiálů a relevantních zdrojů. Stranou nezůstane ani téma vzdělávání skrze moderní technologie, využitelné v online výuce.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxWebinářem vás provedou:Mgr. Hana Svobodová, Dr. phil. a Mgr. et Mgr. Tereza Švandová