Menu

Diferenciace a individualizace

Diferenciace a individualizace

Učitel přizpůsobuje využití digitálních technologií studijním potřebám žáků, umožňuje žákům postupovat na rozdílných úrovních i různou rychlostí, volit si různé cesty učení a vlastní vzdělávací cíle.

Diferenciace a individualizace


Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

Desatero pro nejen pro rodiče dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.


Žáci se specifickými poruchami učení a chování

Mezi specifické poruchy učení patří dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyslexie, dyspraxie, dyspinxie a dysmúzie.

Specifické poruchy učení u žáků středních škol

Tento článek výstižně shrnuje celou problematiku a věnuje se jednotlivým příkladům a doporučením pro práci se žákem se SPU, SPUCH na SŠ.

Žáci se specifickými poruchami učení nebo chování (SPU, SPUCH) Lze zde nalézt doporučení pro práci se žákem se SPU, SPUCH na SŠ.

Webinář NPI: Školní strašák dyslexie


Organizace věnující se žákům s SPU a SPCH


Nadaní žáci

Nadané a talentované jsou ty děti, které identifikuje kvalifikovaná osoba a které jsou díky svým výrazným předpokladům schopny podat výjimečný výkon. Jsou to děti, které potřebují diferencované vzdělávací programy a/nebo služby nad rámcem běžných služeb poskytovaných běžnou třídou, aby mohly být přínosem sobě i společnosti. [1]


Organizace věnující se nadaným dětem


Individuální vzdělávací plán

Národní ústav pro vzdělávání vypracoval podporu, jak vypracovat individuální vzdělávací plán

Tvoříme individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka (metodika)

Individuální vzdělávací plán pro žáka střední školy se specifickou poruchou učení a chování – Návod na vypracování


Zajímavé odkazy

DP. Analýza možností využití informačních a komunikačních technologií při výuce žáků se specifickými poruchami učení – Diplomová práce

[1] – ZDROJ