Menu

Aktivizace žáků

Aktivizace žáků

Učitel prostřednictvím digitálních technologií podporuje aktivní učení žáků. Používá digitální technologie v rámci pedagogických strategií, které podporují průřezové dovednosti, vyšší formy myšlení a tvůrčí projev. Otevírá učení novým situacím z reálného světa – takovým, které zapojují samotné žáky do praktických činností, vědeckého zkoumání a řešení složitých problémů nebo jiným způsobem zvyšují aktivní účast žáků ve výuce.

Aktivizace žáků


Aktivizační metody

Článek Výukové metody aktivizující představuje celou škálu aktivizačních metod.

Článek Metody aktivního učení obsahuje mnoho inspirativních příkladů využití různých aktivizačních metod. Zpracovali také následující přehled.

Na co klást důraz

• Aktivizační metodu vybrat s ohledem na cíl, kterého chceme ve výuce dosáhnout.

• Předem se seznámit s přednostmi i úskalími vybrané metody.

• Dostatečně předem promyslet organizační zajištění (čas, prostor, pomůcky).

• Zajistit zapojení všech žáků s ohledem na jejich individuální možnosti.

• Metody aktivního učení využívat smysluplně a ne za každou cenu.

Rizika

• Neznalost metodických zásad a postupů u konkrétních metod.

• Vyšší časová náročnost všech fází – přípravy, průběhu i vyhodnocení.

• Velká organizační náročnost – prostor, pomůcky, informace.

• Nevhodné vedení ze strany pedagoga (direktivní či chaotický přístup).

• Nepochopení smyslu konkrétní aktivizující metody žákem.

• Nevyřešené konfliktní vztahy v třídním kolektivu.

Člověk v tísni nabízí mnoho materiálů pro různé aktivizační metody


Diskuzní metody

Žáky lze aktivně zapojit do výuky v rámci diskuze. V digitálním prostředí k tomu může posloužit mnoho nástrojů.


Panelová diskuze

Přes videokonferenci lze uspořádat online panelovou diskuzi s odborníky nebo najít například na YouTube mnoho záznamů pod heslem „Panelová diskuze“.


Metoda Phillips 66

Metoda skupinové výuky, kdy jsou studenti rozděleni do skupin po šesti. Jako skupina mají zaujmout stanovisko k danému problému a to pak skrze mluvčího prezentovat před ostatními. Detailněji na tomto článku


Heuristické metody

V zahraniční literatuře často nazývaná metoda řízeného objevování. Je to metoda výuky, při níž žák s menší či větší mírou samostatnosti (za větší či menší podpory a řízení učitele) dospívá vlastní činností k novým poznatkům.


Situační metody

Nadace Karla Janečka

Lepší místo

72 hodin


Inscenační metoda

Je to aktivizující vzdělávací metoda směřující k podněcování samostatné činnosti. Je postavena na řešení problémových situací, které se vztahují k nejrůznějším tématům. Vytvoří se scénka, ve které vybraní žáci vystupují jako herci a podle svých představ se snaží řešit danou situaci. Podrobněji na tomto článku


Didaktické hry

zahrnují mnoho rozmanitých činností interakčního a vzdělávacího charakteru v podobě simulace různých aktivit, hry s pravidly, společenské hry, myšlenkové a učební hry. Ve výuce lze využít rozhodovací hry, kvízy, soutěže, hádanky za účelem plnění vzdělávacího cíle a k tomu použít mobilní zařízení a motivující aplikace:

Situace z reálného světa – praktické dovednosti


Správa peněz – finanční gramotnost


Smrt v rodině

Poradna Vigvam