Menu

Přístupnost a inkluze

Přístupnost a inkluze

Učitel zajišťuje přístup k učení (výukovým zdrojům i jednotlivým činnostem) všem žákům, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Bere v úvahu žákova očekávání, schopnosti, potřeby a nedostatky a zároveň jeho fyzické a kognitivní možnosti pracovat s digitálními technologiemi a reaguje na ně.

Přístupnost a inkluze
Inkluze obrázekCílem inkluze je fungující rozmanitá třída (či skupina žáků a dětí). V rámci inkluze se věnujeme různým žákům různě.

Tématu inkluze se velmi obsáhle věnuje Národní pedagogický institut České republiky (NPI).

Inkluzivním vzděláváním je způsob vzdělávání, který dbá na maximální rozvoj každého žáka s ohledem na jeho individuální potřeby a specifikaČOSIV spravuje Inspiromat – podpora inkluze , kde je možném najít pomůcky, videa, infografiky a mnoho dalšího.


Stránky věnující se inkluzi


Státní správa


Neziskové organizace


Další zdroje

Portály podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky cizince


Inkluze žáků se SVP


Inkluze žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ)


Publikace


Videa


E-learningové kurzy


Zdroje


Inkluze nadaných a mimořádně nadaných žáků

Opomíjenou skupinou se speciálními potřebami jsou nadaní nebo mimořádně nadaní žáci, kteří ve srovnání se svými vrstevníky vykazují vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, intelektových činností nebo v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech. Vice informací


Odkazy na organizace, které se zaměřují na podporu intelektového nadání ve volném čase

Talentovani.cz

je centrálním informačním bodem Systému podpory nadání, jehož cílem je maximální rozvoj a plné využití potenciálu každého dítěte, žáka, studenta. Nabízí soutěže, metodické materiály, materiály pro rodiče, pomoc školám a organizacím, akce.

Mensa České republiky

provádí základní testování fluidního intelektu na základě několika různých testů. Nabízí vzdělávání učitelům v podobě přednášek, seminářů spolupráci školám, logickou olympiádu, elektronické zdroje.

Centrum nadání

nabízí organizace pravidelných diagnostických dnů ve spolupráci se školami a vzdělávacími institucemi, odborné a vzdělávací akti´vity, školení pedagogů, supervize práce škol ve vzdělávání nadaných žáků

Nadané děti

Portál, jehož cílem je zkvalitnit vzdělávací a výchovnou péči o mimořádně nadané děti a žáky. Nabízí Matematický test TIM a diagnostický systém Invenio založený na moderním přístupu „game-based assessment“, který při diagnostice využívá prvky počítačových her jako je příběh, komiksová grafika, jednoduché zvuky, sbírání bodů. 

Centrum pro talentovanou mládež

Jehož cílem je podporovat talentované, motivované a cílevědomé žáky a studenty základních i střední škol k rozvoji jejich akademického potenciálu, nabízí online programy pro tyto žáky nebo objevitelské soboty, spolupráci pro školy.


Odkazy na pracovní listy pro nadané a mimořádně nadané žáky

Autorkami pracovních listů jsou Mgr. Romana Divínová, Mgr. Eva Laibnerová, Mgr. Katarína Greplová, Ph.D. a Mgr. Lenka Valentová. Více o projektu. Na odkazu Děti mensa Mensa ČR: nadané děti je soubor s pracovních listů, který nabízí přes 80 různých technik, metod a forem práce s textem, daty a čísly a je určen mimořádně nadaným žákům na 1.stupni základních škol.

Talentování.cz

Metodické materiály pro učitele jsou součástí talentování.cz včetně odkazů na zajímavé webové stránky

uložiště eSchovka

nabízí mnoho materiálů pro děti pro využití ve škole, doma. Je určena rodičům a pedagogům, kteří sdílením vyrobených materiálů ušetří svůj čas a úsilí. Některé materiály jsou zpoplatněny za symbolickou částku, ale velká část materiálů je k dispozici zcela zdarma.

FORT IQ

je spravován manželi Fořtíkovi a po registraci vám budou zasílány pracovní listy pro rozvoj intelektu napříč všemi vzdělávacími předměty

Sady pracovních listů pro nadané žáky

byly vytvořeny v rámci projektu „Nadání je třeba rozvíjet“ (Most 2000, o.s.)pro nadané žáky 1. stupně ZŠ.

Proškoly.cz

Je na nabídka kvízů, které lze vytisknout i jako pracovní list. Je zde i nabídka online kvízů dle oboru a po jeho ukončení žák získá certifikát se svým výsledkem.

Každý žák má právo na vzdělání a s využíváním digitálních technologií, nabídek alternativních postupů a kompenzačních pomůcek. Nesmíme opomenout, že digitální technologie poskytují okamžitou zpětnou vazbu, která je silným motivačním elementem pro žáka a pro nás učitele monitoringem jeho úspěšnosti nebo možné neúspěšnosti. Jako učitelé zajišťujme přístup k učení všem žákům, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s ohledem na jejich schopnosti, potřeby a nedostatky, které můžeme částečně odstraňovat s využíváním digitálních technologií, které umožňují žákům postupovat na rozdílných úrovních, různou rychlostí, volbou různých cesty učení a vlastních vzdělávacích cílů.