Menu

Soustavný profesní rozvoj

Soustavný profesní rozvoj 

Pedagogové se mohou pomocí digitálních technologií soustavně profesně rozvíjet. Používají internet k profesnímu vzdělávání, doplňování a rozvíjení dovedností v rámci své aprobace, poznávání nových metod, metodických postupů a strategií. Vyhledávají vhodné digitální zdroje, online komunity pro sdílení zkušeností. Dále využívají online vzdělávací nástroje – elearningové kurzy, webináře, online kurzy MOOC, video tutoriály atd. 

Pro komplexní řešení digitálních kompetencí je nutný soustavný rozvoj a objevování nových možností. Nejvhodnější jsou pro to různé skupiny. Skvělou práci odvádí místní akční skupiny a místní akční plánování. Pro konkrétní řešení vznikají specializované týmy a skupiny.  

Jako zdroje pro profesní vzdělávání lze využívat online komunity  např. facebookové skupiny dle aprobace, kde vyučující nalézá nové aktivity nebo naopak sdílí zkušenosti s ostatními vyučujícími daného předmětu.  

Při výběru kurzu je potřeba hledět na některé ukazatele: 

  • Je pro mne vhodná náplň kurzu? 
  • Je kurz akreditovaný na MŠMT? 
  • Jaká je cena kurzu? 
  • Jaká je časová dotace kurzu? 
  • Je kurz dostupný online nebo offline? 
  • Probíhá kurz prezenčně nebo samostudiem? 
  • Jaké očekávají od absolventů výstupy? 
  • Jaké jsou na kurz/lektora anotace? 
Metodicky portál logo

Metodický portál RVP.cz 
Kurz je jeden – otevřen pro kteréhokoli zájemce o danou problematiku. Zájemci vstupují do kurzu nezávisle (v průběhu měsíců, možná let, procházejí jednotlivými lekcemi dle vlastního uvážení. Někteří projdou jen některé lekce, někteří jen některé studijní materiály.  

Zřetel logo

Zřetel
Školení akreditovaná od MŠMT ČR v systému DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků)

Eduskop logo

Eduskop
Na platformě EDUSKOP jsou k dispozici zdarma kurzy, které lze využít pro zvýšení vlastní kvalifikace, posílení profesního růstu, přípravu na studium. Jako potvrzení úspěchů je k dispozici možnost získání oficiálního certifikátu za úspěšné absolvování kurzů.  

NPI logo

Národní pedagogický institut ČR 
NPI ČR je školským vzdělávacím, metodickým, výzkumným, odborným a poradenským zařízením pro řešení otázek předškolního, základního, středního a vyššího odborného vzdělávání, základního uměleckého, jazykového, neformálního, zájmového a dalšího vzdělávání.  

eTwinning Logo

eTwinning 
je platforma, přes kterou mohou zaměstnanci škol (učitelé, ředitelé, knihovníci atd.) z různých evropských zemí vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.  

GEG Logo

Google EDU Group Česká republika  
Pomáhá učitelům lépe využívat technologie ve výuce i v další práci. 
Podporuje vzájemné učení se, spolupráci, sdílení zkušeností, nápadů, inspirací. 
Vytváří síť GEG skupin, které pořádají vzdělávací a komunitní akce pro učitele z okolí nebo online  

iSEN
Otevřená komunita rodičů, pedagogů, terapeutů, IT odborníků a dalších profesí, sdílejících informace o využití iOS zařízení k výuce, rozvoji a komunikaci dětí a žáků nejen se speciálními vzdělávacími potřebami  

Pomáháme školám k úspěchu Logo

Pomáháme školám k úspěchu
podpora učitelů veřejných základních škol v tom, aby dokázali lépe rozvíjet každé dítě ve třídě. Jedním z nejúčinnějších nástrojů, který tomu napomáhá, je podpora profesního vzdělávání pedagogů formou sdílení zkušeností.  

Tato forma vzájemného učení mezi učiteli různých škol je postavená na strukturované výměně praktických zkušeností a na společném řešení problémů, které přináší každodenní výuka.  

dnešnísvět logo

Akademie souvislostí v rámci Dnešní svět  
Dnešní svět je moderní komplexní vzdělávací program zaměřený na podporu výuky tradičních předmětů zeměpis, dějepis, přírodopis, výchova k občanství, základy společenských věd vzdělávacích oblastí Člověk a příroda, Člověk a společnost, Člověk a svět práce RVP ZV a RVP G.  

Infra logo

INFRA 
nabízí akreditované kurzy 

EuroDesk Logo

Eurodesk
 je evropská informační síť, která působí ve 36 zemích. Tato síť umožňuje mladým lidem a pracovníkům s mládeží snadný a rychlý přístup k informacím o mobilitách a vzdělávacích programech.  

Informatické myšlení 
Inspirativní zdroj nejen pro učitele, kteří se snaží ve výuce rozvíjet informatické myšlení  

Sypo logo

SYPO Systematická podpora pro všechny učitele a ředitele 
Nabízí inspiraci, aktuální informace a sdílení zkušeností   

Vzdělávací institut Středočeského kraje Logo

Vzdělávací institut Středočeského kraje  
Nabízí akreditované kurzy, webináře pro pedagogy

Obcankari logo

Elearningové kuzry pro občankáře
po registraci

Další kurzy – první pomoc 


Bezplatné kurzy 


Placené kurzy 

Online komunity


Facebookové skupiny

Pedagogická komora